ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

www.chachara.se

1. ALLMÄN INFORMATION

Äganderätten till denna webbplats www.chachara.se, (nedan kallad Webbplatsen) innehas av: Maria Jesús Murillo Lage, med NIF: 198211050763, och vars kontaktuppgifter är: Maria Jesús Murillo Lage, med NIF: 198211050763, och vars kontaktuppgifter är:

Adress: 21423 Malmö, Sverige

Telefonnummer för kontakt: +46 76 031 51 15

Kontakt via e-post: info@chachara.se

Detta dokument (liksom andra dokument som nämns häri) reglerar villkoren för användning av denna webbplats (www.chachara.se) och köp eller förvärv av produkter och/eller tjänster på den (nedan kallade villkor).

För tillämpningen av dessa Villkor är det underförstått att den verksamhet som Cháchara bedriver via Webbplatsen omfattar:

Marknadsföring och distribution av fysiska och onlinekurser i spanska i Sverige.

Förutom att läsa dessa villkor måste användaren, innan han/hon går in på, surfar på och/eller använder denna webbplats, ha läst det juridiska meddelandet och de allmänna användningsvillkoren, inklusive cookiepolicyn och Chácharas integritets- och dataskyddspolicy. Genom att använda denna webbplats eller genom att göra och/eller begära förvärv av en produkt och/eller tjänst via den, samtycker användaren till att vara bunden av dessa villkor och av allt som nämns ovan, så om han/hon inte håller med om alla dem, bör han/hon inte använda denna webbplats.

Vi informerar dig också om att dessa Villkor kan komma att ändras. Användaren är ansvarig för att konsultera dem varje gång han/hon kommer åt, surfar och/eller använder webbplatsen, eftersom de som är i kraft vid den tidpunkt då köp av produkter och/eller tjänster begärs kommer att vara tillämpliga.

För alla frågor som användaren kan ha i samband med villkoren kan han/hon kontakta ägaren med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan eller, i förekommande fall, med hjälp av kontaktformuläret.

2. ANVÄNDARE

Tillgång, surfning och användning av webbplatsen ger användaren (nedan kallad, utan åtskillnad, individuellt som användare eller gemensamt som användare), och därför, från det ögonblick som surfningen på webbplatsen börjar, accepteras alla villkor som fastställs häri, liksom deras efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande rättsliga bestämmelser om obligatorisk efterlevnad i förekommande fall.

Användaren ansvarar för att Webbplatsen används på ett korrekt sätt. Detta ansvar sträcker sig till:

  • Använd denna webbplats endast för att göra juridiskt giltiga förfrågningar och inköp eller förvärv.
  • Gör inga falska eller bedrägliga inköp. Om det rimligen kan antas att ett sådant köp har gjorts kan det komma att hävas och berörda myndigheter kommer att informeras.
  • Uppge sanningsenliga och lagliga kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, postadress och/eller andra uppgifter (se Rättsligt meddelande och Allmänna användningsvillkor).

Användaren försäkrar att han/hon är över 18 år och har rättskapacitet att ingå avtal via denna webbplats.

Användaren kommer att kunna formalisera, efter eget val, med Cháchara avtalet om försäljning av de önskade produkterna och/eller tjänsterna på något av de språk på vilka de nuvarande villkoren finns tillgängliga på denna webbplats.

3. KÖP- ELLER FÖRVÄRVSPROCESS

Vederbörligen registrerade Användare kan köpa på Webbplatsen med de etablerade medlen och på de etablerade sätten. De måste följa förfarandet för onlineköp och/eller förvärv på www.chachara.se, under vilket olika produkter och/eller tjänster kan väljas och läggas till i kundvagnen, korgen eller det slutliga inköpsutrymmet och slutligen klicka på: ”Jag vill anmäla mig till denna kurs”.

På samma sätt måste Användaren fylla i och/eller kontrollera den information som efterfrågas i varje steg, även om köpuppgifterna kan ändras under köpprocessen, innan betalningen genomförs.

Därefter kommer Användaren att få ett e-postmeddelande som bekräftar att Cháchara har mottagit hans beställning eller begäran om köp och/eller tillhandahållande av tjänsten, det vill säga bekräftelsen av beställningen. I förekommande fall kommer du också att informeras via e-post när ditt köp skickas.

Användaren bekräftar att han/hon vid tidpunkten för köpet är medveten om vissa särskilda försäljningsvillkor för produkten och/eller tjänsten i fråga och

De meddelanden, inköpsorder och betalningar som ingår i de transaktioner som utförs på webbplatsen kan arkiveras och sparas i Chácharas datoriserade register för att utgöra ett bevismedel för transaktionerna, under alla omständigheter med respekt för rimliga säkerhetsvillkor och tillämpliga lagar och förordningar som gäller i detta avseende, och särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (RGPD) och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, och användarnas rättigheter i enlighet med sekretesspolicyn för denna webbplats.

Kursernas varaktighet

Gruppkurser är som standard 10 veckor långa. I annat fall kommer man överens om längden med studenterna.

Material

Det material som väljs för kursen bekostas av studenterna. Om det inte kan erhållas på annat sätt kan det beställas via läraren. Kostnaden för materialet betalas vid mottagandet. I de flesta fall kan samma material användas i flera på varandra följande 10-veckorskurser.

Innehåll

I alla kurser kommer vi att arbeta med den kompetensbaserade metoden (läsa, skriva, lyssna och tala), med särskild tonvikt på den muntliga kommunikativa metoden.

Kurser för vuxna

Innehållet i kurserna kommer att vara det som anges i den gemensamma europeiska ramen.

När det gäller specialkurser kan innehållet överenskommas med studenterna.

Spanska, modersmål.

Ett program för varje kurs och nivå kommer att upprättas i början av kursen.

Nivåer.

När det gäller nya studenter förbehåller sig ledningen rätten att genomföra ett nivåtest före eller i början av kursen för att säkerställa att du är på rätt nivå.

Betalningar.

Betalning sker i samband med anmälan till kursen via hemsidan. Vid faktura ska betalning ske inom 30 dagar från betalningsaviseringen.

Frånvaro

Gruppundervisning:

Om det är läraren som inte kan närvara vid lektionen kommer eleverna att informeras och ett nytt datum kommer att bestämmas med gruppen för att kompensera klassen. Ett försök kommer att göras att förlänga kursens varaktighet med ytterligare en vecka vid samma tidpunkt. Om detta inte är möjligt kommer ett nytt datum att bestämmas med studenterna för att ta igen det.

 

Privata/individuella lektioner:

Om läraren inte kan närvara vid lektionen ska han/hon meddela eleven så snart som möjligt.

Om eleven är frånvarande måste han/hon informera läraren minst 24 timmar före lektionen för att inte missa lektionen.

Vid 3 eller fler frånvarotillfällen i ett paket om 10 lektioner förbehåller sig läraren rätten att göra om schemat och prioritera en annan elev på väntelistan.

Händelser:

Fall 1: AW. Om studenten slutligen inte kan delta i evenemanget måste han/hon meddela sin frånvaro 48 timmar före evenemanget och hans/hennes plats kommer att sparas till nästa AW. Endast för nästa AW, platser kommer inte att sparas för efterföljande evenemang.

Fall 2: Andra evenemang. Vid workshops, endagsevenemang, bokklubbar etc. kommer anmälningsavgiften inte att behållas eller återbetalas.

Avkastning

Återbetalning av hela kursavgiften kan begäras inom 10 dagar från kursstart.

4. SKRIFTLIGA MEDDELANDEN OCH UNDERRÄTTELSER

Genom att använda denna webbplats accepterar användaren att den mesta av kommunikationen med Cháchara kommer att vara elektronisk (e-post eller meddelanden som publiceras på webbplatsen).

För avtalsändamål samtycker användaren till att använda detta elektroniska kommunikationsmedel och bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som Cháchara skickar elektroniskt uppfyller de rättsliga kraven på att vara skriftlig. Detta villkor påverkar inte de rättigheter som enligt lag tillerkänns användaren.

Användaren kan skicka meddelanden och/eller kommunicera med Cháchara via de kontaktuppgifter som anges i dessa Villkor och, i förekommande fall, via kontaktytorna på Webbplatsen.

På samma sätt, om inte annat anges, kan Cháchara kontakta och/eller meddela Användaren via e-post eller på den postadress som anges.

5. UPPSÄGNING

Inget avstående från Chácharas sida från någon specifik laglig rättighet eller åtgärd eller underlåtenhet från Chácharas sida att kräva att Användaren strikt uppfyller någon av sina skyldigheter ska utgöra ett avstående från någon annan rättighet eller åtgärd som följer av ett avtal eller Villkoren, och det ska inte heller befria Användaren från att uppfylla sina skyldigheter.

Inget avstående från Chácharas sida från något av dessa Villkor eller från några rättigheter eller rättsmedel som följer av ett avtal ska vara giltigt om det inte uttryckligen anges att det är ett avstående och formaliseras och kommuniceras till Användaren skriftligen.

6. NULLITET

Om något av dessa Villkor förklaras ogiltigt genom ett slutligt beslut av en behörig myndighet, ska de återstående klausulerna fortsätta att gälla och ska inte påverkas av en sådan förklaring om ogiltighet.

7. FULLSTÄNDIGT SAMTYCKE

Dessa Villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Användaren och Cháchara i förhållande till föremålet för försäljningen och köpet och ersätter alla andra tidigare pakter, avtal eller löften som muntligen eller skriftligen överenskommits av samma parter.

Användaren och Cháchara bekräftar att de har samtyckt till att ingå ett avtal utan att ha förlitat sig på något uttalande eller löfte från den andra parten, med undantag för vad som uttryckligen nämns i dessa Villkor.

8. DATASKYDD

Den information eller de personuppgifter som användaren lämnar till Cháchara i samband med en transaktion på webbplatsen kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i integritetspolicyn eller dataskyddet (som i förekommande fall finns i det juridiska meddelandet och de allmänna användarvillkoren). Genom att gå in på, surfa på och/eller använda webbplatsen samtycker användaren till behandlingen av sådan information och sådana uppgifter och förklarar att all information eller alla uppgifter som tillhandahålls är sanningsenliga.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Tillgång till, surfning på och/eller användning av denna webbplats och avtal om köp av produkter via den ska regleras av spansk lag.

Alla tvister, problem eller meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av eller i samband med åtkomst, navigering och/eller användning av webbplatsen, eller tolkning och tillämpning av dessa villkor, eller försäljningsavtal mellan Cháchara och användaren, ska underställas de spanska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

10. KLAGOMÅL OCH ANSPRÅK

Användare kan skicka sina klagomål, anspråk eller andra kommentarer till Cháchara via de kontaktuppgifter som anges i början av dessa Villkor (Allmän information).

Dessutom har Cháchara officiella klagomålsformulär tillgängliga för konsumenter och användare, som de när som helst kan begära från Cháchara med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i början av dessa Villkor (Allmän information).

Om en tvist uppstår i samband med ingåendet av detta köpeavtal mellan Cháchara och Användaren, kan Användaren som konsument begära en tvistlösning utanför domstol, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 524/2013 av den 21 maj 2013 om lösning av konsumenttvister online och om ändring av förordning (EG) 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. Du kan använda denna metod via följande webbplats: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.